Lög Organon

Lög Organon, fagfélags hómópata1.gr.  Nafn og varnarþing
Nafn félagsins er Organon og er fagfélag hómópata.
Heimili þess og varnarþing fylgir formanni hverju sinni.

2.gr.  Tilgangur og markmið félagsins
Organon vinnur að framgangi faglegrar hómópatíu á Íslandi og er opinber málsvari hennar. Félagið skal vinna að því að tryggja sameiginlega hagsmuni hómópatíu, stuðla að framförum á sviði hómópatíu og almennri viðurkenningu hennar.

Grundvallar markmið Organons fagfélags hómópata:
Að fræða allar heilbrigðisstéttir sem og almenning um hómópatíu.
Að stuðla að samvinnu og fagmennsku og ýta undir stöðuga þekkingarleit íslenskra hómópata.
Hafa jákvæð og fagleg samskipti við allar heilbrigðisstéttir.
Að vernda rétt almennings til þess að njóta bestu þjónustu sem völ er á í hómópatíu og virða valfrelsi einstaklingsins.

Innri markmið Organons fagfélags hómópata:
Halda skrá yfir faglærða hómópata á Íslandi.
Stuðla að og efla bestu mögulegu menntun og þjálfun í hómópatíu.
Hvetja til símenntunar faglærðra hómópata.
Að veita nýjum félögum stuðning.
Að standa vörð um siðareglur félagsins.
Að styðja og efla rannsóknir í hómópatíu.
Að koma á og viðhalda nánum tengslum við erlend fagfélög í hómópatíu

3. gr. Reglur um aðild

Fullgildir félagar geta þeir orðið sem útskrifast hafa frá viðurkenndum hómópataskólum.
Nemar við viðurkennda hómópataskóla eiga rétt á aukaaðild að félaginu. Þeir hafi tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Nemar eiga rétt á nefndarsetu.

4. gr.  Notkun félagsmerkis Organon
Félagsmerki Organon fagfélags hómópata mega þeir einir nota sem eru félagar í Organon. Stjórn Organon getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði.

Félagsmerkið ber einungis að nota til auðkenningar á félagsaðild eða kynningar á fagfélaginu Organon. Undantekningar frá þessu eru háðar samþykki stjórnar Organon.

Notkun félagsmerkis Organon má aldrei brjóta í bága við lög og siðareglur Organon fagfélags hómópata.

Viðurlög við brotum á þessum reglum eru áminning, brottvikning úr Organon eða vísum til almennra hegningarlaga, allt eftir alvarleika eða endurtekninga brota.
Stjórn Organon mun meta brot og viðurlög hverju sinni.

Verði ekki sátt um notkun eða viðurlög má skjóta málum til siðanefndar Organon sem hefur þá úrslitavald.

5. gr. Félagsgjöld
Félagsárið er almanaksárið.
Félagsgjald skal ákveðið á aðalfundi. Gjalddagi þess er 1. janúar ár hvert. Félagsgjald skal standa undir rekstri félagsins.
Nemar með aukaaðild greiði hálft félagsgjald.
Félagsmaður sem er í vanskilum með félagsgjöld er ekki kjörgengur á aðalfundi.
Hann hefur heldur ekki atkvæðisrétt. Standi félagsmaður ekki í skilum á félagsgjöldum sínum í tvö ár á hann á hættu að missa aðild sína að félaginu.
Félagsgjöld eru óendurkræf.

6. gr. Riftun félagsaðildar
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg af hálfu félagsmanns.
Hafi félagsmaður orðið uppvís að faglegu misferli, getur stjórnin ákveðið að veita áminningu eða svipta hann aðild að félaginu, og skal það gert skriflega. Félagsmaður skal eiga kost á að áfrýja sviptingunni til siðanefndar félagsins.

7. gr.  Skipun og hlutverk stjórnar, starfsreglur og fl.

Á aðalfundi Organon skal kjósa fimm manna aðalstjórn, formann, fjóra stjórnarmenn og tvo varamenn. Formaður skal kosinn sérstaklega. Framboð til formanns skulu berast stjórn Organon eigi síðar en 1. mars ár hvert. Stjórn sendir félagsmönnum áminningu um framboðsfrest fjórum vikum áður en áður en hann rennur út. Berist engin framboð er stjórn heimilt að framlengja framboðsfrest. Sé einn frambjóðandi í kjöri til formanns skal hann sjálfkjörinn.

Fyrsti fundur nýrrar stjórnar skal vera stjórnarskiptafundur, þar sem fráfarandi stjórn og ný stjórn skiptast á gögnum og hlutverkum og skal hlutverkaskipan tilkynnt félagsmönnum.

Stjórn skal skipa þriggja manna siðanefnd og þrjá til vara á fyrsta stjórnarfundi eftir stjórnarskiptafund og tilkynna nefndarmönnum skipunina formlega. Skipun nefndarinnar er til tveggja ára í senn.

Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum en falli atkvæði jafnt ræður atkvæði formanns úrslitum. Hver stjórnarmaður hefur eitt atkvæði. Kjörtímabil stjórnar skal vera milli aðalfunda. Daglega stjórn félagsins annast formaður Organon. Að jafnaði hefur gjaldkeri einn prókúru á bankareikningum félagsins.
Stjórnin hefur umsjón með eigum félagsins og gætir hagsmuna þess í öllum atriðum.

Í aðalgerðarbók Organon sem skal vera löggild, skal varðveita allar fundargerðir félagsins.
Óski félagsmaður eftir aðgangi að fundargerðum stjórnar skal hann veittur.

Óski stjórnarmaður fundar um ákveðið mál skal formaður boða stjórnina á fund svo skjótt sem kostur er.

Stjórnarmenn eiga að tilkynna félagsmönnum allar reglur og samþykktir sem gerðar eru varðandi starf félagsins skriflega eða með öðrum hætti. Aðalfundur getur breytt eða hnekkt reglum og samþykktum eða bætt við þær. Stjórn telst starfhæf með minnst þrem kjörnum stjórnarmönnum/varamönnum.

8. gr. Kærumál og agareglur
Siðanefnd ber að starfa eftir verklagsreglum skráðum með siðareglum félagsins. Berist félaginu skrifleg kvörtun vegna framferðis félagsmanns, skal hún strax afhent siðanefnd óskoðuð. Siðanefnd kannar réttmæti hennar. Nefndin tilkynnir viðkomandi félagsmanni að hún hafi kvörtun til umfjöllunar. Siðanefnd tekur málið strax til meðferðar. Allir málsaðilar skulu hafa rétt til að tala máli sínu og skulu allar niðurstöður vera skriflegar.  Að lokinni niðurstöðu getur siðanefnd lagt til við stjórn að félagsmanni sem sannanlega hefur gerst brotlegur verði veitt skrifleg áminning eða að honum verði vísað úr félaginu. Uni málsaðili ekki niðurstöðu siðanefndar getur hann/hún skotið málinu til aðalfundar. Öll mál er berast siðanefnd skal farið með sem trúnaðarmál.

9. gr.  Aðalfundur
Aðalfundur og ályktanir
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum Organon.

Aðalfund skal halda fyrir maílok ár hvert, eftir nánari ákvörðun stjórnar.
Stjórnin boðar til aðalfundar og undirbýr hann.
Til aðalfundar skal boða með minnst þriggja vikna fyrirvara og skal það gert bréflega eða með tölvupósti.
Í fundarboði skal getið helstu mála sem koma eiga fyrir fundinn. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Sama gildir um boðun framhalds- og aukaaðalfundar.

Rétt til að sækja aðalfund hafa allir sem eru skráðir í Organon og eru skuldlausir við félagið. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa fullgildir félagsmenn. Geti félagsmaður ekki setið aðalfund getur hann falið öðrum fullgildum félagsmanni að fara með atkvæði sitt. Umboð þess efnis skal ávallt vera skriflegt, dagsett og undirritað. Sé annars ekki kostur má senda skannað umboð til stjórnar félagsins enda berist frumrit sem fyrst. Sé skriflegrar atkvæðagreiðslu óskað skal hún fara fram.
Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram endurskoðaða reikninga síðasta árs.
Fundarritari annast fundargerð aðalfundar.

Dagskrá aðalfundar skal innihalda:
Fundur settur af formanni.
Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Fundargerð síðasta aðalfundar borin upp til samþykktar.
Skýrsla stjórnar.
Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
Félagsgjald ákveðið.

Inntaka nýrra félaga.
Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga, þær lagðar fram.
Kosning formanns.
Kosning stjórnarmanna.
Kosning tveggja varamanna í stjórn.
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
Kosning fulltrúa á ársþing BÍG – Bandalags íslenskra græðara.

Önnur mál.
Fundi slitið.

10. gr.  Aðrir félagsfundir
Félagsfundir skulu boðaðir með minnst sjö daga fyrirvara. Stjórninni er skylt að halda félagsfundi innan fjórtán daga ef 1/10 félagsmanna óskar þess skriflega. Ef formanni eða stjórn sýnist brýna nauðsyn bera til er heimilt að boða til félagsfundar með skemmri fyrirvara. Efni félagsfunda skal ávallt kynnt í fundarboði.

11. gr.  Reikningar
Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.

Stjórnin skal leggja fram árlegt reikningsuppgjör. Skoðunarmenn félagsins fara yfir reikninga og staðfesta þá. Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fram á aðalfundi ár hvert.

Stjórn félagsins er óheimilt að takast á hendur fjárhagsskuldbindingar í nafni
félagsins.

12. gr.  Breytingar á lögum
Til breytinga á lögum þessum þarf 2/3 greiddra atkvæða á aðalfundi. Tillögum til lagabreytinga skal skilað til stjórnar Organon, sem sendir þær með aðalfundarboði til félagsmanna.

Leggja má fram lagabreytingar hvenær sem er, þær verða þó einungis teknar fyrir á aðalfundi.

13. gr.  Slit félagsins
Ef ráðlegt eða nauðsynlegt er talið að leysa upp Organon, skal afgreiða tillögur þar að lútandi á sama hátt og tillögur til lagabreytinga. Verði félagið leyst upp, skulu eignir þess varðveitast þar til annar félagsskapur rís á sama sviði og með sambærileg markmið.
Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi Organon þann 22. maí 2004.
Breytingar á lögum voru samþykktar á aðalfundi Organon þann 3 maí 2006

Lagabreytingar samþykktar á aðalfundi 14.4.2016 og framhaldsaðalfundi 9.5.2016